Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

VEDTÆGTER For foreningen Frivillighedsdagen. Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 2013

§ 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er ”Frivillighedsdagen” og dens hjemsted er i Høje-Taastrup Kommune.

§ 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at samle samtlige foreninger i Høje-Taastrup kommune, til foreningstræf, forskellige steder i kommunen. Arrangementerne for foreningerne køres på tværs af politik, religion og etnisk baggrund, og har til formål at præsentere foreningernes mangfoldigheder for alle kommunens borgere. Foreningen forestår endvidere udlån af telte, pavilloner, borde og bænke mv. Regler for dette udlån fastsættes af bestyrelsen.

§ 3. Medlemmer: Som medlem af foreningen kan optages alle foreninger med hjemsted i Høje-Taastrup kommune, der aktivt vil arbejde for Frivillighedsdagens formål. Indmeldelse / udmeldelse skal ske skriftligt eller ved mail til Frivillighedsdagens kasserer.

§ 4. Kontingent: Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision: Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab, med forslag til det nye års budget, skal være fremsendt til medlemsforeningerne senest 3 uger før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler indsættes på konto i anerkendt pengeinstitut.

§ 6. Generalforsamling: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved mail eller skriftlig meddelelse til medlemsforeningernes ”postmodtager”. Dagsorden og revideret regnskab vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 15. januar og udsendes til medlemsforeningerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse godkendelse af budget for det kommende år. 6. Valg til bestyrelsen (se § 10) A: Valg af formand B: Valg af kasserer D: Valg af bestyrelses medlemmer 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning: Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemsforeninger. Medlemsforeninger der er i restance med kontingent, har ikke tale- og stemmeret. Hver medlemsforening har én (1) stemme på generalforsamlingen. Medlemsforeningerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlems foreninger. Forslag til ændring af foreningens formål, eller opløsning af foreningen, kan kun vedtages på en ekstraordinært indkaldt generalforsamling, jf. § 12. Side 2/2 Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller en medlemsforening forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemsforeningerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes til Frivillighedsdagens formand, med forslag til udførlig dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens ledelse: Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 3 bestyrelsesmedlem vælges de ulige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlem vælges de lige år. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og andre særlige funktioner på sit første møde efter generalforsamlingen. For at være valgbar, skal den foreslåede, personligt være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere en medlems forening, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlems forening har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling. Alle bestyrelsesposter er frivillige og ulønnet arbejde, dog med udgifts dækning, i henhold til bestyrelses beslutning.

§ 11. Tegningsregler Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med et af bestyrelsesmedlemmerne. Der kan meddeles prokura til foreningens kasserer til varetagelse af den daglige drift.

§ 12. Opløsning/ændring af formåls paragraf: Forslag til ændring af foreningens formål, eller opløsning af foreningen, kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 2/3 af medlemsforeningerne skal være repræsenteret og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemsforeninger skal stemme for forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemsforeninger, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, der kan træffe beslutning med stemmeflertal, uden hensyn til de fremmødets antal. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue og driftsmateriel til Høje-Taastrup Kommune.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 2013.